Rechtsvorm :

Eenmanszaak met ondernemingsnummer BE0721 214 794

Zaakvoerder :

* Paul De Baerdemaeker, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. N2114

Meewerkende dierenartsen :

* Marie-Thérèse (Tresemiek) Picavet, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. 1925

Diplomate ECEIM (European College Equine Internal Medicine); erkend specialist interne geneeskunde paard.

* Julie De Baerdemaeker, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. 6184

Vergunning voor het gebruik van röntgenapparatuur voor diagnostische doeleinden :

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Departement Gezondheid en Leefmilieu; Dienst Bescherming van de Gezondheid

Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel

UItbatingsvergunning CV571-0005686 dd. 30/9/2014

Jaarlijkse keuring van röntgenapparatuur :

Technitest NV, Brusselsesteenweg 90 te 1800 Vilvoorde

Registratie van het geneesmiddelendepot :

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

DG Inspectie - Afdelingshoofd Aflevering

Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40 te 1060 Brussel

Depotnr. : DP00108134

Verantwoordelijke : Dr. Paul De Baerdemaeker

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering :

KBC-verzekeringen

Professor van Overtraetenplein 3

3000 Leuven

polisnr. DW/37.517.848-0000

Tarieven :

Verplaatsing : 0,50 €/km enkele reis met een minimum van  30 euro

Consultatie : minimum 15 tot 85 euro afhankelijk van aard en tijdsduur (max. 30').

Aanvullende onderzoeken, medische beeldvorming, behandelingen, dossierstudie, uitgebreide rapporteringen, opvolging ed. worden appart in rekening gebracht.

Indien gewenst kan er vooraf een richtprijs opgesteld worden. Deze is echter niet-bindend en is afhankelijk van het verloop van het consult/onderzoeken/behandelingen.

Factuurvoorwaarden :

Artikel 1: vervaldatum

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, tenzij bij andersluidend schriftelijk beding. Contante betaling kan door middel van cash geld tot max 2.999,00 € of via Bancontact/payconiq-app.

 

Artikel 2: niet-betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 8 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100 – en een maximum van € 2.500 -.

 

Artikel 3: kosten ingebrekestelling

In geval van ingebrekestelling wordt een forfaitaire vergoeding van € 25 -  voorzien ter dekking van de eigen administratie- en invorderingskosten.

 

Artikel 4: betwisting factuur

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de geleverde prestaties

 

Artikel  5: verbreking overeenkomst

DBP Veterinary Services heeft het recht om eventuele bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke ingebrekestellig en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen waarin de mede-contractant in gebreke blijft :

  • Niet betaling vanaf 1 vervallen factuur

  • Staking van betaling

  • Ingeval van een aanvraag van faling

  • Indien beslag onder derden wordt gelegd bij DBP Veterinary Services door een schuldeiser van de mede-contractant

 

Artikel 6 : overmacht

DBP Veterinary Services is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar mede-contractant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil om van DBP Veterinary Services zelfs al waren deze omstandigheden niet volledig onvoorzienbaar. Niet nominatief o.a. staking, lock-down, epidemieën, brand, oorlog, gewapende conflicten, terreur, overstroming, hoog ziekte-verzuim personeel, electrische-, It- en communicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, enz…

Ingeval de overmachtsiuatie langer dan 4 weken zou aanhouden is eveneens de mede-contractant gerechtigd om van rechtswege de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige vergoeding is verschuldigd of tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is.

 

Artikel 7 : GDPR-wetgeving

Bij een openstaande vordering is het aan  DBP Veterinary Services toegestaan de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, door te geven aan een derde partij die instaat voor de inning ervan.

 

Artikel 8 : bevoegdheid rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van Lokeren, desgevallend de Rechtbanken van 1° Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde bevoegd.

© 2020 by DBP Veterinary Services - Spelonckvaart 44, B-9180, Moerbeke- Waas