Rechtsvorm :

Eenmanszaak met ondernemingsnummer BE0721 214 794

Zaakvoerder : Paul De Baerdemaeker, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. N2114

Vergunning voor het gebruik van röntgenapparatuur voor diagnostische doeleinden :

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Departement Gezondheid en Leefmilieu; Dienst Bescherming van de Gezondheid

Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel

UItbatingsvergunning CV571-0005686 dd. 30/9/2014

Jaarlijkse keuring van röntgenapparatuur :

Technitest NV, Brusselsesteenweg 90 te 1800 Vilvoorde

Registratie van het geneesmiddelendepot :

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

DG Inspectie - Afdelingshoofd Aflevering

Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40 te 1060 Brussel

Depotnr. : DP00108134

Verantwoordelijke : Dr. Paul De Baerdemaeker

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering :

KBC-verzekeringen

Professor van Overtraetenplein 3

3000 Leuven

polisnr. DW/37.517.848-0000

Tarieven :

Verplaatsing : 0,50 €/km enkele reis met een minimum van  30 euro

Consultatie : minimum 15 tot 75 euro afhankelijk van aard en tijdsduur (max. 30').

Aanvullende onderzoeken, medische beeldvorming, behandelingen ed. worden appart in rekening gebracht.

Indien gewenst kan er vooraf een richtprijs opgesteld worden. Deze is echter niet-bindend en is afhankelijk van het verloop van het consult/onderzoeken/behandelingen.

Verkoopsvoorwaarden :

1) Vervaldatum van de factuur : alle facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij bij andersluidend schriftelijk beding.
2) Ingebrekestellingen met een aangetekend schrijven geven aanleiding tot een administratiekost lastens de klant thv 15€ per brief.
3) Bij niet betaling van de factuur bij ontvangst, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,25 % per maand van het factuurbedrag, alsook, als schadebeding, een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 € en een maximum van 2000 €.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
4/ Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling - B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwenssstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32 35 95 en fax 050-45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

© 2019 by DBP Veterinary Services - Spelonckvaart 44, B-9180, Moerbeke- Waas