top of page

Rechtsvorm :

Eenmanszaak met ondernemingsnummer BE0721 214 794

Zaakvoerder :

* Paul De Baerdemaeker, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. N2114

Meewerkende dierenartsen :

* Marie-Thérèse (Tresemiek) Picavet, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. 1925

Diplomate ECEIM (European College Equine Internal Medicine); erkend specialist interne geneeskunde paard.

* Julie De Baerdemaeker, ingeschreven bij de Orde Der Dierenartsen onder nr. 6184

Vergunning voor het gebruik van röntgenapparatuur voor diagnostische doeleinden :

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Departement Gezondheid en Leefmilieu; Dienst Bescherming van de Gezondheid

Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel

UItbatingsvergunning CV571-0005686 dd. 30/9/2014

Jaarlijkse keuring van röntgenapparatuur :

Technitest NV, Brusselsesteenweg 90 te 1800 Vilvoorde

Registratie van het geneesmiddelendepot :

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

DG Inspectie - Afdelingshoofd Aflevering

Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40 te 1060 Brussel

Depotnr. : DP00108134

Verantwoordelijke : Dr. Paul De Baerdemaeker

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering :

KBC-verzekeringen

Professor van Overtraetenplein 3

3000 Leuven

polisnr. DW/37.517.848-0000

Tarieven :

Verplaatsing : 0,50 €/km enkele reis met een minimum van  30 euro

Consultatie : minimum 15 tot 85 euro afhankelijk van aard en tijdsduur (max. 30').

Aanvullende onderzoeken, medische beeldvorming, behandelingen, dossierstudie, uitgebreide rapporteringen, opvolging ed. worden appart in rekening gebracht.

Indien gewenst kan er vooraf een richtprijs opgesteld worden. Deze is echter niet-bindend en is afhankelijk van het verloop van het consult/onderzoeken/behandelingen.

Factuurvoorwaarden :

Artikel 1: vervaldatum

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, tenzij bij andersluidend schriftelijk beding. Contante betaling kan door middel van cash geld tot max 2.999,00 € of via Bancontact/payconiq-app.

 

Artikel 2: niet-betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 8 %, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100 – en een maximum van € 2.500 -.

 

Artikel 3: kosten ingebrekestelling

In geval van ingebrekestelling wordt een forfaitaire vergoeding van € 25 -  voorzien ter dekking van de eigen administratie- en invorderingskosten.

 

Artikel 4: betwisting factuur

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de geleverde prestaties

 

Artikel  5: verbreking overeenkomst

DBP Veterinary Services heeft het recht om eventuele bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke ingebrekestellig en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen waarin de mede-contractant in gebreke blijft :

  • Niet betaling vanaf 1 vervallen factuur

  • Staking van betaling

  • Ingeval van een aanvraag van faling

  • Indien beslag onder derden wordt gelegd bij DBP Veterinary Services door een schuldeiser van de mede-contractant

 

Artikel 6 : overmacht

DBP Veterinary Services is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar mede-contractant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil om van DBP Veterinary Services zelfs al waren deze omstandigheden niet volledig onvoorzienbaar. Niet nominatief o.a. staking, lock-down, epidemieën, brand, oorlog, gewapende conflicten, terreur, overstroming, hoog ziekte-verzuim personeel, electrische-, It- en communicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, enz…

Ingeval de overmachtsiuatie langer dan 4 weken zou aanhouden is eveneens de mede-contractant gerechtigd om van rechtswege de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige vergoeding is verschuldigd of tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is.

 

Artikel 7 : GDPR-wetgeving

Bij een openstaande vordering is het aan  DBP Veterinary Services toegestaan de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, door te geven aan een derde partij die instaat voor de inning ervan.

 

Artikel 8 : bevoegdheid rechtbanken

Enkel het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van Lokeren, desgevallend de Rechtbanken van 1° Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde bevoegd.

Disclaimer :

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten :

de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DBP Veterinary Services of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid :

de informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DBP Veterinary Services levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DBP Veterinary Services de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DBP Veterinary Services kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DBP Veterinary Services geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DBP Veterinary Services kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
DBP Veterinary Services verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken :

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het desbetreffende arrondissement bevoegd.

Privacy beleid :

DBP Veterinary Services hecht belang aan uw privacy.  De verantwoordelijke voor de verwerking, zie contactgegevens bovenaan deze pagina, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt zullen de meegedeelde persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden verwerking van bestelling,  informatie-aanvragen en analyse van het verkeer op onze website (google analytics)

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een aangetekende, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag (zie contactgegevens bovenaan), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u zou vaststellen dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing kan U  zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens hiervoor, eveneens  via een aangetekende, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag (zie contactgegevens bovenaan) met bijvoegde kopie van uw identiteitskaart.

Uw persoonsgegevens zullen niet door ons worden doorgegeven aan derden.

DBP Veterinary Services kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies” :

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet u eerst toestemming geven via onze cookie-banner.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

bottom of page